باسلام

با توجه به قطعی های پی در پی درگاه بانک ملت تصمیم گرفتیم درگاه اختصاصی جدید از بانک صادرات نیز تهیه و به سایت اضافه کنیم هنگام پرداخت در صورتی که درگاه بانک ملت ارور داد به صورتحساب برگشته و درگاه بانک صادرات را انتخاب کنید همچنین به زود درگاه اختصاصی از دیگر بانک های رسمی کشور نیز به سایت اضافه خواهد شد.

بااحترام - بخش فنی زدگیگ


دوشنبه, December 4, 2017

« برگشت